DRET CIVIL

IUS ADVOCATS ofereix un assessorament jurídic de caràcter integral als nostres clients en totes les qüestions relacionades amb el Dret Civil, d’entre les que podem relacionar:

– Dret d’arrendaments. Negociació i redacció de contractes d’arrendament d’habitatge, local de negoci o d’indústria. Demandes de desnonament per falta de pagament de renda, demandes de reclamació de rendes i quantitats assimilades. Resolució de contractes de renda antiga. Actualització de rendes, etc.

– Drets reals. Assessoram sobre l’existència de camins, servituds de pas. Interposició de judicis verbals per recuperar la possessió, o per aturar una obra nova. Demandes de constitució de servituds o de declaració de la seva inexistència. Assessorament en l’atorgament d’escriptures de compravenda, de constitució d’hipoteca així com qualsevol altre dret real.

– Dret de successions. Assessoria en temes de divisió d’herència. Valoracions de béns. Contractes de rendes vitalícies. Contractes d’aliments a canvi de serveis.

– Reclamacions de quantitat. Executius, admonitoris, canviaris, ordinaris, verbals.

– Tramitació d’escriptures al Registre de la propietat.

Dret Civil