Dret Immobiliari i urbanístic

Anàlisi de viabilitat econòmica d’operacions, des de la compra, redacció de contractes, etc. A l’àrea de dret urbanístic els hi donam un seguiment integral durant tot el temps de la promoció immobiliària. Execució de planejaments urbanístics, reparcel·lació, compensació, llicència de parcel·lació, plans parcials, expropiació forçosa. Tant si és a instància de part, com seguiment i tramitació de la via administrativa com a instància judicial. Disciplina urbanística. Contractació administrativa.

Dret inmobiliari