Dret administratiu i fiscal

El conjunt de serveis que ofereix IUS ADVOCATS en el referent al contenciós administratiu, interposició de demandes, plantejament de la demanda i de les mesures cautelars, via de fet de l’Administració. Expedients sancionadors, expropiació forçosa. Reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Administració, formulació d’al·legacions i seguiment del procediment de comprovació de valors. Responsabilitat patrimonial de l’Administració. Recursos de Reposició, d’alçada, i davant el Tribunal Econòmic Administratiu. Assessorament pel compliment de la normativa de Protecció de Dades, amb la redacció de tots els documents necessaris per a tal qüestió.

Dret administratiu i fiscal