Administració de finques i propietat horitzontal

Constituïm i gestionam comunitats de propietaris, les assessoram, actuam com administradors, organitzam juntes. Interposam demandes de reclamació de quantitat contra comuners morosos. Impugnam acords de la Junta de Propietaris. Assessoram particularment al propietari i l’acompanyam a les Juntes.

Administració de finques i propietat horitzontal